Vacancy

विज्ञापन आबेदन फारम: 

1. Application-Form-For-Vacancy

 

परीक्षा केन्द्र र समय तोकिएको सूचना २०८०-०२-२८

दरखास्त फारम स्वीकृत/अस्वीकृत गरिएको आवेदकहरुको सूची २०८०-०२-२८

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाहरु :

1. करार सेवामा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सूचना २०७९-०५-३०

2. दर्ता अधिकारी पदको विज्ञापनको सूचना २०८०-०१-१४

3. दर्ता अधिकारी पदको दरखास्त पेसगर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना २०८०-०१-२९

4. दर्ता अधिकारी पदको कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

5. करार सेवामा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सूचना २०८०-०८-०१

 

 

निम्न पदहरुको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचनाहरु:

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०७९/०९/२९ 

नर्सिङ अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९-१०-०३

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०७९/११/०४

फार्मेसी अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९/१२/०८

बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०८०/०१/१२

फार्मेसी अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०८०/०५/०५

निम्न पदहरुको अन्तिम नतिजाहरु प्रकाशित सूचनाहरु:

निम्न पदहरुको सूचना प्रकाशित मिति २०७९-०९-०१:

1. Medical Officer 8th Level Final Result

2. Health Economics 8th Level Final Result

3. IT Developer 8th Level Final Result

4. CA 8th Level Final Result

5. Medical Lab Technologist 7th Level Final Result

6. Health Education Officer 7th Level Final Result

7. IT Assistant 5th Level Final Result

8. Nursing Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10

9. Pharmacy Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10
10. Public Health Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10

11. दर्ता अधिकारीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७८-१२-१८

 

निम्न पदहरुको लिखित नतिजाहरु प्रकाशित सूचनाहरु:

Nursing Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03

Pharmacy Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03

Public Health Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03

स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९-०९-०५

पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2079-09-07

 

विभिन्न पदका पाठ्यक्रमहरु:

1. Health Economics Syllabus 9th Level

2. CA Syllabus 8th Level
3. Health Economics 8th Level
4. Medical Officer 8th Level
5. IT Developer 8th Level
6. Nursing Officer 7th Level
7. Pharmacy Officer 7th Level
8. Public Health Officer 7th Level
9. Health Education Officer 7th Level
10. Medical Lab Technologist 7th Level
11. IT Assistant 5th Level

12. Enrollment-Officer 5th Level Syllabus

Share on