Vacancy

विज्ञापन आबेदन फारम: 

 1. विज्ञापन दरखास्त फारम

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचनाहरु :

 1. करार सेवामा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सूचना २०७९-०५-३०
 2. दर्ता अधिकारी पदको विज्ञापनको सूचना २०८०-०१-१४
 3. दर्ता अधिकारी पदको दरखास्त पेसगर्ने म्याद थप सम्बन्धि सूचना २०८०-०१-२९
 4. दर्ता अधिकारी पदको कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
 5. मेडिकल अधिकृत र फार्मेसी अधिकृत पदको करार सेवामा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धि सूचना २०८०-०८-०१
 6. सूचना प्रबिधि सहायक पदको सेवा करारमा जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०८०-११-१७
 7. दर्ता अधिकारी पदको सेवा करारमा जनशक्ति आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०८०-१२-०२

दरखास्त स्वीकृत नामावली सम्बन्धि सूचनाहरु:

 1. दरखास्त फारम स्वीकृत/अस्वीकृत गरिएको आवेदकहरुको सूची २०८०-०२-२८
 2. सूचना प्रबिधि सहायक पदको दरखास्त स्वीकृत नामावली सम्बन्धि सूचना २०८०-१२-२१
 3. दर्ता अधिकारी पदको दरखास्त स्वीकृत नामावली सम्बन्धि सूचना २०८०-१२-२३

लिखित परीक्षा तथा अन्तवार्ता सम्बन्धि सूचनाहरु:

 1. परीक्षा केन्द्र र समय तोकिएको सूचना २०८०-०२-२८
 2. मेडिकल अधिकृत र फार्मेसी अधिकृत पदको अन्तवार्ता मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धमा सूचना २०८०-११-१५
 3. सूचना प्रबिधि सहायक पदको परीक्षा संचालन मिति तोकिएको सम्बन्धमा सूचना २०८१-०१-०३
 4. दर्ता अधिकारी पदको परीक्षा संचालन मिति र समय तोकिएको सम्बन्धमा सूचना २०८१-०१-१८

लिखित नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचनाहरु:

 1. Nursing Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03
 2. Pharmacy Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03
 3. Public Health Officer 7th Level Written Exam Result Notice Date: 2079-09-03
 4. स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९-०९-०५
 5. पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2079-09-07
 6. सूचना प्रबिधि सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०८१-०१-१८
 7. दर्ता अधिकारी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०८१-०२-०५

अन्तिम नतिजा प्रकाशित सम्बन्धि सूचनाहरु:

 1. Medical Officer 8th Level Final Result
 2. Health Economics 8th Level Final Result
 3. IT Developer 8th Level Final Result
 4. CA 8th Level Final Result
 5. Medical Lab Technologist 7th Level Final Result
 6. Health Education Officer 7th Level Final Result
 7. IT Assistant 5th Level Final Result
 8. Nursing Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10
 9. Pharmacy Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10
 10. Public Health Officer 7th Level Final Result Notice Date: 2079-09-10
 11. दर्ता अधिकारीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७८-१२-१८
 12. मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०८०-१२-०३
 13. फार्मेसी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०८०-१२-०८
 14. सूचना प्रबिधि सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०८१-०१-२५

बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धि सूचनाहरु:

 1. बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०७९/०९/२९ 
 2. नर्सिङ अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९-१०-०३
 3. बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०७९/११/०४
 4. फार्मेसी अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०७९/१२/०८
 5. बैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सम्पर्क राख्ने सम्बन्धि सूचना २०८०/०१/१२
 6. फार्मेसी अधिकृत/सातौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न सुचित गरिएको सूचना २०८०/०५/०५
 7. सूचना प्रबिधि सहायक पदको प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धमा सूचना २०८१-०२-१४
 8. सूचना प्रबिधि सहायक पदको प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धमा सूचना २०८१-०२-१६
 9. सूचना प्रबिधि सहायक पदको प्रतिक्षा सुचिमा रहेका उम्मेदवारलाई सम्पर्क राख्न आउने सम्बन्धमा सूचना २०८१-०२-२५

विभिन्न पदका पाठ्यक्रमहरु:

 1. Health Economics Syllabus 9th Level
 2. CA Syllabus 8th Level
 3. Health Economics 8th Level
 4. Medical Officer 8th Level
 5. IT Developer 8th Level
 6. Nursing Officer 7th Level
 7. Pharmacy Officer 7th Level
 8. Public Health Officer 7th Level
 9. Health Education Officer 7th Level
 10. Medical Lab Technologist 7th Level
 11. IT Assistant 5th Level
 12. Enrollment-Officer 5th Level Syllabus
Share on